Edictes

Exercici: 2021 Bop: 140-0 Edicte: 6439 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Aprovació definitiva del pressupost i de la plantilla de l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 140-0 Edicte: 6438 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Informació pública de l'obra i ús provisional en el camp denominat "El Vilà" de Queralbs per a destinar-ho a aparcament de vehicles
Exercici: 2021 Bop: 124-0 Edicte: 5814 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 124-0 Edicte: 5813 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2021 Bop: 120-0 Edicte: 5576 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general
Exercici: 2021 Bop: 120-0 Edicte: 5575 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Aprovació inicial de l'Ordenança de regulació de l'ús públic del medi natural i l'accés motoritzat al paratge de Fontalba i a les Gorges del Freser
Exercici: 2021 Bop: 120-0 Edicte: 5571 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Aprovació inicial del pressupost i la plantilla de l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 89-0 Edicte: 3692 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Informació pública del Projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable "El Mirador del Llac de Vall de Núria"
Exercici: 2021 Bop: 86-0 Edicte: 3687 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Aprovació del plec de clàusules que han de regir l'adjudicació dels permisos de caça d'isards i muflons i la corresponent convocatòria
Exercici: 2021 Bop: 86-0 Edicte: 3684 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 12, reguladora del preu públic per a la realització de curses de muntanya
Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Plurimunicipal de la Vall de Ribes referent a la Placeta de Cal Farreras i al sòl urbanitzable delimitat Q1, camí de Fontalba.

Document sotmès a informació pública

 

Procés de selecció per a cobrir una plaça d’auxiliar