Edictes

Exercici: 2021 Bop: 89-0 Edicte: 3692 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Informació pública del Projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable "El Mirador del Llac de Vall de Núria"
Exercici: 2021 Bop: 86-0 Edicte: 3687 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Aprovació del plec de clàusules que han de regir l'adjudicació dels permisos de caça d'isards i muflons i la corresponent convocatòria
Exercici: 2021 Bop: 86-0 Edicte: 3684 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 12, reguladora del preu públic per a la realització de curses de muntanya
Exercici: 2021 Bop: 63-0 Edicte: 2558 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Extracte de la resolució de 26 de març de 2021 de l'Ajuntament de Queralbs, de convocatòria d'ajuts a establiments turístics de Queralbs per pal·liar en part les pèrdues generades com a conseqüència de la crisi sanitària COVID19 (Convocatòria BDNS 555183)
Exercici: 2021 Bop: 63-0 Edicte: 2557 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Aprovació de les bases i la convocatòria d'ajuts per a establiments turístics de Queralbs per pal·liar en part les pèrdues generades com a conseqüència del COVID19
Exercici: 2021 Bop: 56-0 Edicte: 2099 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Aprovació de la licitació per a la concessió d'uns aparcaments de la plaça del Raig
Exercici: 2021 Bop: 55-0 Edicte: 2101 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Informació pública de la memòria valorada denominada "Rehabilitació d'habitatge dotacional al nucli de Serrat"
Exercici: 2021 Bop: 35-0 Edicte: 1198 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Aprovació provisional de l'Ordenança reguladora del preu públic per a curses de muntanya
Exercici: 2021 Bop: 26-0 Edicte: 722 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Aprovació inicial de la denominació i numeració del carrer Alt la Manet i el carrer Baix la Manet
Exercici: 2021 Bop: 22-0 Edicte: 724 AJUNTAMENT DE QUERALBS - Aprovació definitiva del projecte de reurbanització de la plaça de Serrat
Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Plurimunicipal de la Vall de Ribes referent a la Placeta de Cal Farreras i al sòl urbanitzable delimitat Q1, camí de Fontalba.

Document sotmès a informació pública

 

Procés de selecció per a cobrir una plaça d’auxiliar