Edictes

Exercici: 2019 Bop: 122-0 Edicte: 5113 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci de licitació dels permisos de caça
Exercici: 2019 Bop: 94-0 Edicte: 3813 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci d'informació pública d'un pla especial
Exercici: 2019 Bop: 51-0 Edicte: 1838 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci d'informació pública d'una memòria descriptiva i valorada
Exercici: 2019 Bop: 22-0 Edicte: 613 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci d'exposició pública del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 22-0 Edicte: 612 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari
Exercici: 2018 Bop: 229-0 Edicte: 10184 AJUNTAMENTDE QUERALBS Anunci d'exposició pública d'un expedient de modificació del pressupost
Exercici: 2018 Bop: 214-0 Edicte: 9465 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci d'informació pública d'un projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable
Exercici: 2018 Bop: 214-0 Edicte: 9464 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci de correcció d'errades de la convocatòria d'un procés de selecció de personal
Exercici: 2018 Bop: 213-0 Edicte: 9449 AJUNTAMENT DE QUERALBS Anunci de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2018 Bop: 153-0 Edicte: 7107 AJUNTAMENT DE QUERALBS Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Plurimunicipal de la Vall de Ribes referent a la Placeta de Cal Farreras i al sòl urbanitzable delimitat Q1, camí de Fontalba.

Document sotmès a informació pública

 

Procés de selecció per a cobrir una plaça d’auxiliar