Plec de condicions que regiran el procediment d’adjudicació de places d’aparcament, mitjançant la concessió de drets d’ús privatiu de forma individualitzada, als aparcaments soterrani de la plaça del Raig de Queralbs