NOVES MESURES EN L’ÚS DE LA MASCARETA PER A LA CONTENCIÓ DE COVID-19.

La Resolució SLT/1648/2020 estableix noves mesures en l’ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID – 19.

Obligació: Les persones de sis anys en endavant estan obligades a l’ús de mascareta a la via pública, als espais a l’aire lliure i a qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, amb independència del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat.

Es manté igualment l’ús obligatori de la mascareta als mitjans de transport.

Exempcions: Es mantenen les següents exempcions de l’obligatorietat de l’ús de mascareta:

  • Per a les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per la utilització de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d’autonomia per a treure’s la mascareta o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.
  • En el cas d’exercici físic esportiu a l’aire lliure ni en els supòsits de força major o situació de necessitat o quan per la pròpia naturalesa de les activitats l’ús de la mascareta resulti incompatible.

Vigilància, inspecció i control: Correspon als ajuntaments i a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en l’àmbit de les seves competències respectives, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució sobre l’ús de la mascareta.

El incompliment de les mesures recollides en aquesta Resolució serà objecte de règim sancionador d’acord amb la legislació sectorial aplicable (sancions per import de 100 euros).

Efectes: Aquesta Resolució entra en vigor el dia 9 de juliol de 2020.

Per més informació:

Publicació al DOGC: 9 de juliol de 2020.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8173/1803866.pdf