Anunci licitació arrendament habitatge – Ca l’Apremiant

OBERTURA DE LES OFERTES

Dimarts, 4 d’agost de 2015

Hora: 9:00 hores

Lloc: Ajuntament de Queralbs – Plaça de la Vila 3

 

LICITACIÓ DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT DEL SEGON PIS DE CA L’APREMIANT. 

Anunci

En sessió plenària de data 22 de maig de 2015 es va aprovar el Plec de clàusules administratives i econòmiques particulars reguladores del contracte d’arrendament del bé patrimonial de l’Ajuntament de Queralbs consistent en l’immoble situat a Queralbs al carrer del Mig (Ca l’Apremiant) – Habitatge número 2 per a destinar-ho a habitatge habitual. Així mateix es va acordar sotmetre el plec a informació pública durant el termini de vint dies hàbils i convocar la licitació per tal que en el termini de quinze dies naturals a comptar des de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona es puguin presentar les ofertes que es considerin convenients.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES

ANNEX DECLARACIÓ RESPONSABLE

L’expedient actualment es troba pendent de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona